பகுதி குறியீடுகள் லிபியா

லிபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jaghbub884
2.Jalo657
3.Jardas682
4.Jerdina627
5.Jmail281

பகுதி குறியீடுகள் லிபியா