பகுதி குறியீடுகள் லிபியா

லிபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Mamura277
2.Massa852
3.Matred275
4.Misrata51
5.Mizda422
6.Murzuk725

பகுதி குறியீடுகள் லிபியா