பகுதி குறியீடுகள் லிபியா

லிபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ubary73
2.Um Laranib726

பகுதி குறியீடுகள் லிபியா