பகுதி குறியீடுகள் லிபியா

லிபியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Wadi Atba731
2.Wadi Jeref554
3.Wadi Keam323
4.Wodan581

பகுதி குறியீடுகள் லிபியா