பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Akmenė8425
2.Alytus8315
3.Anykščiai8381

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா