பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Birštonas8319
2.Biržai8450

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா