பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Jonava8349
2.Joniškis8426
3.Jurbarkas8447

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா