பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Marijampolė8343
2.Mažeikiai8443
3.Molėtai8383

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா