பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Radviliškis8422
2.Raseiniai8428
3.Rokiškis8458

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா