பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Tauragė8446
2.Telšiai8444
3.Trakai8528

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா