பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ukmergė8340
2.Utena8389

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா