பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா

லித்துவேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Varėna8310
2.Vilkaviškis8342
3.Vilnius85
4.Visaginas8386

பகுதி குறியீடுகள் லித்துவேனியா