பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Anenii Noi0265
2.Anenii Noi0365

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா