பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Fălești0259
2.Fălești0359
3.Florești0250
4.Florești0350

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா