பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Glodeni0249
2.Glodeni0349
3.Grigoriopol0210
4.Grigoriopol0310

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா