பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ialoveni0268
2.Ialoveni0368

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா