பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ocnița0271
2.Ocnița0371
3.Orhei0235
4.Orhei0335

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா