பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Rezina0254
2.Rezina0354
3.Ribnita0555
4.Rîșcani0256
5.Rîșcani0356

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா