பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Taraclia0294
2.Taraclia0394
3.Telenești0258
4.Telenești0358
5.Tiraspol0533

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா