பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா

மல்தோவா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ungheni0236
2.Ungheni0336

பகுதி குறியீடுகள் மல்தோவா