பகுதி குறியீடுகள் மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு

மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Bangui21
2.Berberati22

பகுதி குறியீடுகள் மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு