பகுதி குறியீடுகள் நெதர்லாந்து

நெதர்லாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Goes0113
2.Goor0547
3.Gorinchem0183
4.Gouda0182
5.Grave0486
6.Groenlo0544
7.Groningen050

பகுதி குறியீடுகள் நெதர்லாந்து