பகுதி குறியீடுகள் நெதர்லாந்து

நெதர்லாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.IJmuiden0255
2.Irnsum0566

பகுதி குறியீடுகள் நெதர்லாந்து