பகுதி குறியீடுகள் நெதர்லாந்து

நெதர்லாந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Purmerend0299

பகுதி குறியீடுகள் நெதர்லாந்து