பகுதி குறியீடுகள் நோர்வே

நோர்வே -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Telemark35

பகுதி குறியீடுகள் நோர்வே