பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா

பல்காரியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Devnya0519
2.Dimitrovgrad0391
3.Dobrich057
4.Dobrich058
5.Dupnitsa0701

பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா