பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா

பல்காரியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Mezdra0910
2.Montana095
3.Montana096

பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா