பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா

பல்காரியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Targovishte060
2.Topolovgrad0470
3.Troyan0670
4.Tvarditza0454

பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா