பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா

பல்காரியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Yambol046
2.Yambol, Haskovo047

பகுதி குறியீடுகள் பல்காரியா