பகுதி குறியீடுகள் பெலருஸ்

பெலருஸ் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ushachi2158
2.Uzda1718

பகுதி குறியீடுகள் பெலருஸ்