பகுதி குறியீடுகள் பெனின்

பெனின் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Cadjehoun2130
2.Come2243
3.Covè2252

பகுதி குறியீடுகள் பெனின்