பகுதி குறியீடுகள் பெனின்

பெனின் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Kandi, Gogounou, Ségbana2363
2.Kandiévé2022
3.Kouhounou Fixe2138

பகுதி குறியீடுகள் பெனின்