பகுதி குறியீடுகள் பெனின்

பெனின் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Natitingou2382
2.Nikki, Ndali2362

பகுதி குறியீடுகள் பெனின்