பகுதி குறியீடுகள் பெனின்

பெனின் -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ongala2021
2.Ouidah2134

பகுதி குறியீடுகள் பெனின்