பகுதி குறியீடுகள் பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய

பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Oakham01572
2.Oban01631
3.Okehampton01837
4.Oldmeldrum01651
5.Omagh (Northern Ireland)02882
6.Orkney01856
7.Orpington01689
8.Oswestry01691
9.Oxford01865

பகுதி குறியீடுகள் பெரிய பிரித்தானியா மற்றும் வட அயர்லாந்தின் ஐக்கிய