பகுதி குறியீடுகள் போலந்து

போலந்து -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Łódź42
2.Łomża86

பகுதி குறியீடுகள் போலந்து