பகுதி குறியீடுகள் பொலிவியா

பொலிவியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Cochabamba, Chuquisaca, Tarija4

பகுதி குறியீடுகள் பொலிவியா