பகுதி குறியீடுகள் பொலிவியா

பொலிவியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.La Paz, Oruro, Potosí2

பகுதி குறியீடுகள் பொலிவியா