பகுதி குறியீடுகள் பொலிவியா

பொலிவியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Pando, Beni, Santa Cruz3

பகுதி குறியீடுகள் பொலிவியா