பகுதி குறியீடுகள் புர்க்கினா பாசோ

புர்க்கினா பாசோ -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Kantchari4079
2.Kaya4045
3.Kaya2049
4.Koudougou5044
5.Koupéla4070

பகுதி குறியீடுகள் புர்க்கினா பாசோ