பகுதி குறியீடுகள் புர்க்கினா பாசோ

புர்க்கினா பாசோ -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Orodara2096
2.Ouagadougou50
3.Ouahigouya4055

பகுதி குறியீடுகள் புர்க்கினா பாசோ