பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Alba0258
2.Alba0358
3.Arad0357
4.Arad0257
5.Argeș0348
6.Argeș0248

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா