பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Dâmbovița0345
2.Dâmbovița0245
3.Dolj0351
4.Dolj0251

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா