பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Galați0336
2.Galați0236
3.Giurgiu0346
4.Giurgiu0246
5.Gorj0353
6.Gorj0253

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா