பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Harghita0366
2.Harghita0266
3.Hunedoara0354
4.Hunedoara0254

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா