பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Ialomița0343
2.Ialomița0243

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா