பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Neamț0333
2.Neamț0233

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா