பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Prahova0344
2.Prahova0244

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா