பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Teleorman0347
2.Teleorman0247
3.Timiș0356
4.Timiș0256
5.Tulcea0340
6.Tulcea0240

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா