பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா

ருமேனியா -இன் பகுதி குறியீடுகள்:

ஊர் அல்லது மண்டலம் பகுதி குறியீடு
1.Vâlcea0350
2.Vâlcea0250
3.Vaslui0335
4.Vaslui0235
5.Vrancea0337
6.Vrancea0237

பகுதி குறியீடுகள் ருமேனியா